2023 m. kovo mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Sau    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai

Valstybinės švietimo strategijos 2003 – 2012 metų nuostatos

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. IX-1700

(įteisinta nuostata sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, išplečiant priešmokyklinio ugdymo paslaugas, visų pirma jas atveriant socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams)

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569

(pateikiami pagrindiniai vaiko gerovės politikos principai, pagrindiniai siekiai ir įgyvendinimo gairės)

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281

(priešmokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)

Priešmokyklinio ugdymo koncepcija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 1374

(pateikiama priešmokyklinio ugdymo samprata, tikslai, uždaviniai ir kt.)

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1180;

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. ISAK-832

(nustatyta priešmokyklinio ugdymo organizavimo ugdymo įstaigose tvarka)

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-1478

(steigėjams parodytos naujos priešmokyklinio ugdymo organizavimo galimybės)

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

LR švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymas Nr. 1147

(nustatytas priešmokyklinio ugdymo turinys)

Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas. Metodinės rekomendacijos

Aprobuota 2003 m. gruodžio 11 d. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo ekspertų komisijos posėdyje (protokolas Nr. 7)

(pateikiamos praktinio darbo rekomendacijos priešmokyklinės grupės pedagogui)

Priešmokyklinio ugdymo standartas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. ISAK-1015

(pateiktos vertybinės nuostatos, gebėjimai ir patirtis, kuriuos turėtų būti įgijęs mokyklą pradedantis lankyti vaikas, ugdytas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą)

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173

(nustatyti vaiko brandumo įvertinimo atvejai, brandumo įvertinimo procedūros ir įvertinimo rezultatų panaudojimas)

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-918

(pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į priešmokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie švietimo įstaigas, vykdančias priešmokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas)

Švietimo pagalbos nelankančiam ugdymo įstaigos 5-6 metų vaikui teikimo tvarka

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. ISAK-1809

(reglamentuotas švietimo pagalbos teikimas 5-6 metų vaikui, nelankančiam priešmokyklinio ugdymo grupės, nustatytos švietimo pagalbos rūšys, teikimo vieta, teikėjai ir organizavimo principai)

Vaikų, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836

 nustato vaiko ugdymosi poreikiams pritaikyto ugdymo pagal  pradinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas, namuose – pagal vaiko poreikiams pritaikytą pradinio ugdymo programą organizavimo tvarką

Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. ISAK-1051

(reglamentuota priešmokyklinio ugdymo priemonių paskirtis ir galimų priemonių įsigijimas už mokinio krepšelio lėšas)

Mokyklų aprūpinimo standartai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 1180

(nusakomos priešmokyklinės grupės materialinės techninės sąlygos)

Priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. ISAK-1434

(pateikta priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata, priemonių atrankos ir ugdymui reikalingų priemonių paketo sudarymo principai, priemonių aprašas, išaiškinama, kokios priemonės gali būti perkamos už mokinio krepšelio lėšas)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 1504 “Dėl kvalifikacinių kategorijų įskaitymo priešmokyklinio ugdymo pedagogams”

(nustatyta, kad įskaitomos turimos kvalifikacinės kategorijos atestuotiems ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, dirbantiems priešmokyklinėse grupėse)

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinis pareiginis aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. ISAK-1581

(nustatyti pagrindiniai reikalavimai priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybei)

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. ISAK-1439

(nustato priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo turinį, trukmę ir formas)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. ISAK-2711 “Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

(nustatyti priešmokyklinio ugdymo pedagogo tarifiniai atlygiai, tarnybinių atlyginimų koeficientai ir darbo apmokėjimo sąlygos)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1617 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 “Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo” pakeitimo”

(įteisintas priešmokyklinio ugdymo finansavimas iš moksleivių krepšelio)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 875 “Dėl bazinio moksleivio krepšelio 2009 metų koeficiento nustatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 “Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo” pakeitimo”

(pakeisti priešmokyklinių grupių sutartinių moksleivių koeficientai)

Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir ( ar) priešmokyklinio ugdymo programą

2011-08-27

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 m. programos patvirtinimo

2011 m. kovo 1 d. Nr. V-350

 

IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai

Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. IX-1700

(įteisinta nuostata sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, išplečiant ikimokyklinio ugdymo paslaugas, visų pirma jas atveriant socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569

(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės)

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281

(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627

(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-918

(pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į ikimokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas)

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842

(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)

Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-2249

(reglamentuota auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinė veikla)

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557

(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

2004 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621

(įteisinta galimybė socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokėti vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. ISAK-2711 “Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

(nustatytos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos)

 

SPECIALŲJĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymas “Dėl specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiojo ugdymo įstaigą tvarkos” 2000m. vasario 22d. Nr. 158

Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymas “Dėl logopedų, dirbančių mokyklose, bendrųjų pareiginių nuostatų patvirtinimo” 2006m. kovo 31d. Nr. ISAK-614

Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymas „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2011 m. balandžio 11 d. Nr. V-579

Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymas „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  2011 m. liepos 8 d. Nr. V-1228

Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymas  „Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2011 m. liepos 8 d. Nr. V-1229

Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“  2011 m. liepos 13 d. Nr. V-1265/V-685/A1-317

Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymas  „Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775 (mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo  tvarkos aprašas 1priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas)

Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymas  „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1795 (mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministro, Lietuvos Respublikos socialinės  apsaugos ir darbo ministro ir  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d.  įsakymas Nr. V-2068/A1-467/V-946 „Dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo‘‘.

 

Priešmokykliniio ugdymo bendroji  programa  parsisiųsti .PDF formatu

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos  parsisiųsti .PDF formatu

SAUGAUS ELGESIO LOPŠELYJE – DARŽELYJE „VARPELIS“ TVARKA, ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI