2022 m. gegužės mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Bal    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

VAIKŲ PRIĮMIMO Į KĖDAINIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO ,,VARPELIS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IŠ IŠVYKIMO IŠ JŲ  TVARKOS APRAŠAS

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų priėmimo į Kėdainių lopšelio-darželio ugdymo grupes ir išvykimo iš jų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo Įstaigą ugdytis  pagal  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, prašymų ir kitų dokumentų priėmimą ir registravimą, vaiko priėmimo į įstaigą įforminimą, grupių komplektavimo kriterijus, informavimą apie grupių komplektavimą tvarką, išvykimą iš Įstaigos, Aprašo įgyvendinimo atsakomybę ir priežiūrą.

2. tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę rinktis įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir ją keisti.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin.,1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 145-6425) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

                     

II. PRIĖMIMO KRITERIJAI

 

4. Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo 1,5 iki 5 metų..

5. Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintų Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam  sueina 5 metai (pateikus pedagoginės psichologinės tarnybos brandumo nustatymo pažymą)

 6. Rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai nustačius, atskiram vaikui ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas gali būti privalomas.

7. Į mišraus amžiaus grupes (su priešmokyklinio ugdymo modeliu) gali būti priimami vaikai 1-6 metų mažiaus6. Jei ugdymo įstaigoje nėra laisvų vietų, pirmenybė teikiama:

8. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalbą bei sveikatą tausojantis rėžimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu priimamas į priešmokyklinio ugdymo grupę švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka 9 pateiktus Pedagoginės ir psichologinės  tarnybos prašymą6.2. priešmokyklinio amžiaus vaikams;

9. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, jeigu jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, sudaromos sąlygos ugdytis arčiau jo gyvenamosios vietos esančioje Įstaigoje.

10. Kitos savivaldybės teritorijoje gyvenantis ikimokyklinio  amžiaus vaikas (pagal deklaruotą gyvenamą vietą) priimamas tuo atveju, kai Įstaigoje, kurią jis nori lankyti, yra laisvų vietų.

11. Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo registravimo datą.

12. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys vaiką ugdyti Įstaigoje, Įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia prašymą raštu, faksu arba elektroniniu paštu (skenuotą) dėl vaiko priėmimo. Prašyme nurodoma:

12.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;

12.2. pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas , kitos pageidaujamos paslaugos;

12.3. kontaktiniai tėvų (globėjų, rūpintojų) duomenys: telefonas, elektroninis paštas;

12.4. pasirinktas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modelis.

13. Direktorius ar jo įgaliotas asmuo, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki prašyme nurodytos datos, informuoja vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) apie galimybę pradėti lankyti Įstaigą.

14. priimant vaiką, turi būti pateikti šie dokumentai:

14.1. vaiko gimimo liudijimas originalas ir kopija;

14.2. nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas;

14.3.pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą Įstaigoje (atvykus iš kitos Įstaigos).

15. Prašymai registruojami  Tėvų prašymų dėl vaiko priėmimo į Įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo grupes registracijos žurnale. Tėvai (globėjai, rūpintojai0 su įrašu susipažįsta pasirašydami šiame žurnale.

16. Vaiko priėmimo į Įstaigą įforminimas:

16.1. iki pirmos ugdymo dienos sudaroma mokymo sutartis tarp įstaigos  ir vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Sutartyje aptariami Įstaigos ir vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų)  įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Įstaigos direktorius ir tėvai (globėjai, rūpintojai). sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale. Vienas egzempliorius įteikiamas vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams), kitas segamas į vaiko asmens bylą.;

16.2. sudarius mokymo sutartį, formuojama vaiko asmens byla;

16.3. vaiko priėmimas į Įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu;

16.4. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo priėmimo į Įstaigą vaikas registruojamas Mokinių registro duomenų bazėje.

17. Vaiko išvykimas iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių įforminimas:

17.1. esant tam tikrai situacijai:

17.1.1. tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą.

17.1.2. vaikas be pateisinamos nelanko Įstaigos daugiau nei du mėnesius.

17.1.3.  tėvai (globėjai, rūpintojai) daugiau nei du mėnesius nesumoka už vaiko išlaikymą Įstaigoje. Įsiskolinimas išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka;

17.1.4. baigus priešmokyklinio ugdymo programą ne vėliau kaip kiekvienų metų rugpjūčio 31 d.

17.2. Įstaigos direktoriaus įsakymu vaikas išbraukiamas iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašų;

17.3. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos vaikas išregistruojamas iš Mokinių registro duomenų bazės.;

17.4. vaiko asmens byla dedama į archyvą.

18. Įstaigoje atsiradusi laisva vieta, eilės tvarka informuojami vaikų, užrašytų į eilę, tėvai (globėjai, rūpintojai).

 

III.             GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 

19.  Grupes komplektuoja ugdymo Įstaigos direktorius. Grupės sukomplektuojamos kasmet gegužės 1-31 d. (esant šventinėms, išeiginėms, nedarbo ir poilsio dienoms, data skaičiuojama nuo darbo dienos). Jeigu yra laisvų vietų, vaikai priimami visus metus. Grupių sąrašai , patvirtinti Įstaigos direktoriaus, skelbiami informaciniuose stenduose.

20.Vadovaujantis teisės aktais ir Įstaigos nuostatais, ikimokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų; priešmokyklinio amžiaus grupės komplektuojamos pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintus  priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius.

21. Vaikų skaičius grupėse nustatomas pagal tuo metu galiojančią Lietuvos higienos normą Įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

22. Ikimokyklinių ugdymo grupių veiklos trukmę 10 valandų per dieną (50 valandų per savaitę). Įstaigoje gali veikti ir kitos trukmės grupės.

23. Į pailginto darbo laiko dienos grupę priimami vaikai, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) dirba institucijose, kurių darbo laikas nesutampa su Įstaigos darbo laiku. Įstaigoje veikia viena pailginto darbo laiko grupė, kurios veiklos trukmė 12 valandų per dieną (60 valandų per savaitę).

24. Vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio mėnesiais) Įstaigos darbo laikas pertvarkomas pagal tėvų (globėjų, rūpintojų)  poreikį leisti vaiką lankyti Įstaigą ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą darbo vasaros metu grafiką.

 

 

IV.             BAIGIAMOSISO NUOSTATOS

 

25. Direktorius ar jo įgaliotas asmuo tris kartus per metus (sausio 2 d., balandžio 2 d., spalio 2 d.) pateikia informaciją Švietimo skyriui apie nepatenkintus prašymus dėl vaikų priėmimo ir susidariusias laisvas vietas Įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse

26. Apie laisvas vietas įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse skelbiama rajono savivaldybės bei Įstaigos tinklalapiuose.

27. Prašymo lankyti įstaigą pateikimo metu tėvai (globėjai, rūpintojai0 supažindinami su Aprašu.

28. Už Aprašo įgyvendinimą ir grupių komplektavimą atsako Įstaigos direktorius.

29. Aprašo vykdymą prižiūri rajono savivaldybės administracijos švietimo

 

________________________________