2023 m. kovo mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Sau    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

 

VALGIARAŠČIAI

1 savaitė

2 savaite

3 savaite

 

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS ”

MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE

 TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą lopšelyje – darželyje tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vienos dienos maitinimo finansinės normos nustatymą, švietimo reikmių už mėnesį finansinės normos nustatymo bei mokesčio lengvatų taikymą ir lengvatas pateisinančių dokumentų priėmimą.

2. Ruošiant Tvarką vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“, Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510 “Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ bei Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009 metų vasario 27 d. sprendimu Nr. TS – 22 „ Dėl  ugdymo centrų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarkos tvirtinimo“, 2011 m . kovo 25 d. Nr. TS – 73 „ Dėl Kėdainių rajono savivaldybės ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarkos pakeitimo“, 2009 m. vasario 27 d. Nr. TS – 32 „ Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 203 „ Dėl Kėdainių rajono savavaldybės mokinių nemokamo maitinimo“ tvarkos patvirtinimo pakeitimo, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos  2013 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. TS -334 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr.TS-375 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

3.Tvarkos tikslas – sudaryti sąlygas organizuoti darželio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimą ir laiku gauti iš tėvų (globėjų) mokesčius už vaikų darželyje išlaikymą.

 

 

II. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

 

4. Užmokestis už ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimą mažinamas 50 % , jeigu:

4.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų  ( kitas miręs, dingęs be žinios, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vaiką augina vieniša motina arba vienišas tėvas, tėvai išsiskyrę)

4.2 .šeima augina tris ir daugiau vaikų;

4.3.tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;

4.4.vaikas auga moksleivio arba studento šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi įstaigos dieniniame skyriuje;

4.5  .vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės  nei 1,5 valstybės remiamų pajamų ( toliau – VRP) dydžio;

4.6  .vaikas yra neįgalus;

4.7  .šeima gauna socialinę pašalpą;

4.8  .tėvai nedirba abu ( arba vienas iš jų) ir registruoti „Darbo biržoje“.

5. Mokestis už vaikų maitinimą neskaičiuojamas, jeigu vaikas nelanko darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupių šiais atvejais:

5.1. dėl ligos, dėl gydimosi sanatorijoje ( pateikia gydytojo pažymą);

5.2. tėvų kasmetinių atostogų metu (pateikus pažymą iš darbovietės);

5.3. vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio mėn.);

5.4 mokinių atostogų metu (priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams);

 

III. MOKESTIS UŽ IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE

 

6. Vaiko vienos dienos maitinimo norma:

6.1 Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje – iki 2,03Eur.;

6.2 Lopšelio grupėje – iki 1,74Eur.

7. Tėvai (globėjai) moka 100% už kiekvieną lankytą dieną.

8. Dienos (paros) maitinimo norma (litais ir procentais):

 

Eil.

Nr.

Grupės pavadinimas

Pusryčiai

Pietūs

Vakarienė

Iš viso

1.

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje

0,59Eur

25%

0,89Eur

45%

0,55Eur

30%

2,03Eur

100%

2.

Lopšelio grupėje

0,50Eur

25%

0,77Eur

45%

0,47Eur

30%

1,74Eur

100%

 

8.1. Tėvai (globėjai), kurių vaikai lanko darželio priešmokyklinio ugdymo grupę, moka už pasirinktą maitinimų skaičių, išskyrus pietus; tvarkos 8 punkte numatytą mokesčio dydį; pakeitimo 2013 m. gruodžio 13 d. Nr. TS-334.

8.2. Tėvai (globėjai) pagal pateiktą prašymą gali rinktis atskirus maitinimų variantus: pusryčiai-pietūs-pavakariai; pusryčiai-pietūs; pietūs-pavakariai, būvimo laiką.

8.3 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2014m spalio 31d. Nr. TS-192, dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009m. vasario 27d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarkos tvirtinimo pakeitimo.

9. Už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių lankymą taikomas 100% ( Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis) mėnesinis mokestis švietimo reikmėms ( priemonėms , medžiagoms, trumpalaikiam turtui įsigyti ):

9.1. Švietimo reikmėms įsigyti už 1 lankytą dieną mokama –0,29Eur.

 

 

IV. PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ LENGVATOMS TAIKYTI PRIĖMIMAS

 

10. Dokumentai, kuriais remiantis taikomos lengvatos, kartu su tėvų (globėjų) prašymu pateikiami nuo darželio sutarties sudarymo dienos, vėliau kartą per metus iki rugsėjo 30 d. , o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.

11. Pasikeitus šeimos finansinei situacijai, tėvai raštu informuoja soc. pedagogą  dėl mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje ir priešmokyklinio ugdymo grupėje perskaičiavimo.

12. Tėvams laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus pavėluotai, patikslintas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio pirmosios dienos.

13. Dokumentus dėl mokesčio lengvatos, tėvai pateikia soc. pedagogui direktoriaus vardu.

14.  Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

15. Įstaigos Tarybos sprendimu išimties tvarka užmokestis už vaikų išlaikymą mažinamas arba nuo jo atleidžiama pagal buities tyrimo aktą, kurį surašo grupės auklėtojas ir socialinis pedagogas ( seniūnijos socialinis darbuotojas, VTAT) jeigu rizikos šeimų tėvai ( dėl aplaidumo ar kt. priežasčių) nepateikia reikiamų dokumentų.

16. Mokestį už vaikų išlaikymą darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse , tėvai (globėjai) privalo sumokėti iki kiekvieno einamo mėnesio 20 dienos.

17. Užmokestis už vaiko išlaikymą sumažinamas ar nuo jo atleidžiama įstaigos vadovo įsakymu.

18. Įstaigos socialinis pedagogas atsakingas už nemokamo maitinimo organizavimą, kuris pildo mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalus Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) ir iki kiekvieno mėnesio 5 d. pateikia jų popierinį variantą savivaldybės paramos skyriui.

 19. Iki kiekvieno mėnesio 3 d. Socialinės paramos skyriui pateikia pažymas apie praėjusį mėnesį nemokamą matinimą gavusius mokinius (pažymoje nurodomas nemokamus pietūs ir pusryčius gavusių mokinių skaičius, jų kaina ir suma), kuris patikrinęs, ar sutampa duomenys su kitais, t.y duomenimis, pateiktais mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnaluose, perduoda suderintas pažymas Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui.

 

V.  ATSAKOMYBĖ

 

18. Įstaigos vadovas šia Tvarka, darbuotojus susijusius su darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimu, įpareigoja:

18.1. grupių auklėtojoms ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus kontroliuoti, kad tėvai (globėjai, ) mokestį mokėtų nustatytu laiku;

18.2. jei tėvai (globėjai), kurių vaikai lanko priešmokyklinio ugdymo grupes, pageidauja atsisakyti pusryčių ar vakarienės savo vaikui, pedagogai privalo priimti jų raštišką prašymą įstaigos vadovo vardu;

18.3. grupių auklėtojoms , priešmokyklinio ugdymo pedagogai su šia Tvarka supažindinti grupių vaikų tėvus (globėjus);

18.4. grupių auklėtojoms, priešmokyklinio ugdymo pedagogai sudaryti kasdienio vaikų lankymo apskaitos tabelius. Šiuos tabelius kartu su nelankytas dienas patvirtinančiais dokumentais ir direktoriaus parašu, pirmą sekančio mėnesio dieną atiduoti įstaigos vyr. buhalteriui;

18.5. vaikų slaugytojai registruoti pažymas dėl ligos išduotas gydytojų, patikrinti praleistų dienų skaičių;

18.6. vyr. buhalteriui paskaičiuoti vaikų išlaikymo darželyje mokestį ir išrašyti mokėjimą;

19.Lankomumo apskaitos tabeliai kartu su pažymomis , pateisinančiomis praleistas dienas, taip pat pateisinamieji dokumentai, direktorės įsakymų kopijos dėl mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje lengvatų taikymo saugomos buhalterijoje.

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Įstaigos vadovas sprendžia dėl darželio vaikų ar priešmokyklinukų išbraukimo iš įstaigos vaikų sąrašų, jeigu tėvai (globėjai)  daugiau nei 2 mėn. nesumoka mokesčių, pagal Kėdainių lopšelio – darželio „Varpelis“ vaikų priėmimo ir išvykimo iš ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo tvarką.

21. Šios Tvarkos reikalavimai yra privalomi visiems įstaigos darbuotojams, susijusiems su darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimu ir išlaikymu darželyje.

22. Pildantys dokumentus darbuotojai atsako už juose esančių duomenų tikrumą ir tikslumą.

23. Už Tvarkos vykdymo kontrolę atsakingas įstaigos direktorius.

24. Ši Tvarka įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

25. Įstaigos darbuotojai, pildydami mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalus, atsako už teisingą duomenų įvedimą į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) ir jų pateikimą nustatytu terminu savivaldybės Socialinės paramos skyriui.

______________________________________